logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł

O projekcie

Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.

Numer projektu: RPKP.05.04.00-04-001/10

Numer umowy: WPW.II.3043-2-311-516/2010

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 5.4. Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, poprzez stworzenie infrastruktury badawczo – naukowej dla badań mających znaczenie aplikacyjne oraz dla przyciągnięcia, stabilizacji oraz rozwoju kadry badawczej o najwyższych kwalifikacjach warunkujących rozwój gospodarki województwa kujawsko – pomorskiego. Rezultaty prowadzonych badań i projektów naukowych w ramach ICNT będą nieodpłatnie udostępnione przedsiębiorcom, natomiast koszty badań zostaną sfinansowane ze środków ogólnych Uczelni oraz ewentualnych grantów zewnętrznych pozyskanych przez poszczególne zespoły badawcze.

 

W ramach projektu przewiduje się budowę obiektu ICNT, zakup aparatury badawczo – naukowej wraz z wyposażeniem dla specjalistycznych laboratoriów w ramach czterech pierwotnie wybranych projektów badawczych, tj.:

 • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych,

 • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych „BioSep”,

 • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki,

 • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie,

oraz przygotowanie w ramach działań promocyjnych i informacyjnych Internetowej platformy wymiany informacji między przedsiębiorcami a sektorem nauki.

 

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorców regionu kujawsko- pomorskiego w stosunku do przedsiębiorców z kraju i UE.

Realizacja Celu ogólnego projektu, poprzez realizację celu bezpośredniego oraz celów szczegółowych, jest zgodna z Celem Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Wykorzystanie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

 

Transfer nowoczesnych technologii do sektora przedsiębiorstw przyczyni się m.in. do: wzrostu potencjału przedsiębiorstw, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia wydajność przedsiębiorstw, zwiększenia jakości oferowanych produktów, co z kolei wpłynie na wzrost konkurencyjności oraz rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw.

 

Cel Główny

Celem Głównym projektu jest wzrost współpracy sfery nauki, badań i rozwoju z przedsiębiorstwami w zakresie transferu wiedzy poprzez utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii do 2013 r.

 

Cele szczegółowe projektu

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

 • poprawę współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i środowiskiem przedsiębiorców,

 • wzrost świadomości wśród przedsiębiorców nt. wykorzystania możliwości współpracy ze sferą nauki,

 • odpowiednie rozpowszechnianie informacji nt. współpracy,

 • poprawę znajomości realiów biznesowych wśród pracowników naukowych,

 • funkcjonowanie silnego centrum badawczo-rozwojowego skupiającego sektor nauki
  i przedsiębiorstw,

 • stworzenie właściwych instrumentów służących wymianie informacji,

 • poprawę jakości prowadzonych badań - zakup specjalistycznego sprzętu badawczo–rozwojowego.

wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3

linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013