Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak

W ramach ZIFI istnieją następujące laboratoria: 

Laboratorium BioInfoNano Nauk

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Laboratorium realizuje projekty badawcze o walorach aplikacyjnych w dziedzinie bioinformatyki, bioinformatyki strukturalnej białek, wielkoskalowych symulacji komputerowych dynamiki układów złożonych, obliczeń równoległych prowadzonych z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych, wizualizacji układów biologicznych, badania struktury i właściwości kropek kwantowych i innych niskowymiarowych struktur o znaczeniu nanotechnologicznym. Przewiduje się współpracę z zespołami biologów i biotechnologów w dziedzinie modelowania fotoaktywnych enzymów oraz białek sygnałowych, badania białek odpowiedzialnych za choroby neurodegeneracyjne i udary mózgu. Ponadto będzie rozwijany projekt międzynarodowy nanotomografii fluorescencyjnej prowadzący do opracowania bezinwazyjnej, metody pomiaru poziomu glukozy we krwi (ważne w przebiegu cukrzycy). Ulepszane będą metody nanomechanicznej diagnostyki, np. dystrofii mięśniowej.

Laboratorium Neurokognitywne

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Włodzisław Duch

Celem badań realizowanch w pracowni chronometryki i psychologii eksperymentalnej jest sprawdzenie czy behawioralne i elektrofizjologiczne wskaźniki czasowego przetwarzania informacji są lepszym predyktorem funkcjonowania intelektualnego mierzonego testami inteligencji niż klasyczne miary szybkości mentalnej. Drugim tematem są badania skuteczności reklamy podprogowej („neuromarketing”). Kolejny problem to interfejsy mózg-komputer (BCI – brain-computer interface), ze względu na potencjalne możliwości terapeutyczne osób po udarze pnia mózgu.
W pracowni badań psychoakustycznych poszukiwane będą nowe metody diagnostyczne. Analizowana będzie rola jąder podkorowych w kontroli funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych. Badania prowadzone będą na podstawie objawów u chorych na chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, schizofrenię i inne psychozy. Prowadzone będą też badania u osób z ADHD, u których monitoruje się np. ruch gałek ocznych.
Realizowany też będzie projekt inteligentnej kołyski i zabawek kognitywnych, zawierających szereg czujników monitorujących dźwięki, ruchy, kierunek spojrzenia oraz odruch ssania u niemowląt. Inteligentna kołyska zostanie zastosowana do diagnostyki problemów rozwojowych, słuchu, zaburzeń mowy, pobudzania rozwoju pamięci roboczej i zainteresowania odkrywaniem struktur w zastosowanej stymulacji wzrokowo-słuchowej. Inne obszary aktywności tego Laboratorium to informatyka neurokognitywna i projekty artystyczno-technologiczne. Mają one na celu analizę dostępnej wiedzy na temat działania mózgu. Planuje się zbudowanie prototypu pozwalającego na interakcyjne gry słowne różnego rodzaju, do którego stopniowo dodawane będą różne funkcje percepcyjne (rozpoznawanie twarzy, emocji, prozodia głosu).

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

Kierownik Laboratorium: dr hab.  Alicja Chruścińska

W ramach Laboratorium Datowania Luminescencyjnego realizowane są następujące projekty interdyscyplinarne: określanie wieku osadów geologicznych metodą OSL; datowanie obiektów zabytkowych (ceramika, cegła) oraz wykonywanie testów autentyczności dzieł sztuki metodami luminescencyjnymi; badania wpływu promieniowania jonizującego na właściwości nowych materiałów (stymulowana luminescencja jest narzędziem detekcji defektów strukturalnych); badanie poziomu napromieniowania środowiska po wypadkach i katastrofach jądrowych.

Laboratorium Analiz Nieniszczących

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Piotr Targowski

 Przedmiotem zainteresowania Zespołu są nieinwazyjne lub mikroinwazyjne metody badań struktury i własności różnorodnych obiektów i materiałów przede wszystkim dla potrzeb konserwacji zabytków: tomografia OCT wysokiej rozdzielczości i zintegrowana z nią spektroskopia emisyjna plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), rentgenowska analiza fluorescencyjna w wersji umożliwiającej mapowanie rozkładu pierwiastków na dużych powierzchniach (makroXRF) oraz elektroniczne modelowanie kształtu powierzchni obiektów. Uzyskiwane rezultaty są analizowane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wyniki pozwalają na lepsze poznanie własności fizyko-chemicznych obiektu, w szczególności jego stanu zachowania i budowy. Dane służą precyzyjniejszemu planowaniu zabiegów konserwatorskich oraz mogą, w określonych przypadkach, być wykorzystane dla weryfikacji jego datowania i atrybucji oraz oceny wpływu oddziaływania warunków środowiska przechowywania.

Laboratorium Systemów MEMS

Kierownik Laboratorium: dr Marcin Kowalski

Prowadzone będą prace związane z projektowaniem specjalizowanych układów scalonych i precyzyjnych systemów kontrolno-pomiarowych dla przemysłu. Laboratoria zajmować się będą metrologią odcinka czasu i przetwornikami czas/cyfra. W laboratoriach będzie można projektować prototypy układów scalonych w procesie AMS CMOS 0.35 um (oprogramowanie CADENCE).

Laboratorium Struktur Niskowymiarowych 

Kierownik Laboratorium: dr Anna Zawadzka

Badania prowadzone w laboratorium są związane z inżynierią nowoczesnych materiałów dla elektroniki, optoelektroniki i zastosowań medycznych. Głównym celem tych badań jest opracowywanie technologii związanych z wytwarzaniem prototypowych cienkowarstwowych struktur, które znajdą zastosowanie w konstrukcji nowoczesnych urządzeń takich, jak: czujniki (środowiskowe, gazów, medyczne), tanie ogniwa fotowoltaiczne, źródła światła (diody elektroluminescencyjne, wyświetlacze, tanie oświetlenie), elektronika jednorazowego użytku („inteligentne” metki towarów, czujniki systemów bezpieczeństwa). Organizacja laboratorium w postaci trzech części: technologicznej, elektrycznej i optycznej charakteryzacji struktur zapewnia pełną ścieżkę od wykonania do pełnej charakterystyki prototypu.