Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak

W ramach ZIFI istnieją następujące laboratoria: 

Laboratorium BioInfoNano Nauk

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Laboratorium realizuje projekty badawcze o walorach aplikacyjnych w dziedzinie bioinformatyki, bioinformatyki strukturalnej białek, wielkoskalowych symulacji komputerowych dynamiki układów złożonych, obliczeń równoległych prowadzonych z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych, wizualizacji układów biologicznych, badania struktury i właściwości kropek kwantowych i innych niskowymiarowych struktur o znaczeniu nanotechnologicznym. Przewiduje się współpracę z zespołami biologów i biotechnologów w dziedzinie modelowania fotoaktywnych enzymów oraz białek sygnałowych, badania białek odpowiedzialnych za choroby neurodegeneracyjne i udary mózgu. Ponadto będzie rozwijany projekt międzynarodowy nanotomografii fluorescencyjnej prowadzący do opracowania bezinwazyjnej, metody pomiaru poziomu glukozy we krwi (ważne w przebiegu cukrzycy). Ulepszane będą metody nanomechanicznej diagnostyki, np. dystrofii mięśniowej.

Laboratorium Neurokognitywne

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Włodzisław Duch

Celem Laboratorium Neurokognitywnego(LNK) jest prowadzenie badań pozwalających na lepsze zrozumienie procesów rozwojowych, biologicznych podstaw zachowania i specyficznych umiejętności, związków pomiędzy działaniem mózgów i umysłów. Prowadzimy badania podstawowe, skupiając się głównie na takich, które otwierają drogę dla realizacji celu praktycznego, jakim jest wdrażanie wynikających z tych badań innowacji społecznych wspomagających rozwijanie pełnego potencjału człowieka w ciągu całego życia, od okresu niemowlęcego do później starości. Jest to wielkie wyzwanie, którego realizacja wymaga nie tylko wykorzystania i samodzielnej budowy specjalistycznego sprzętu, ale przede wszystkim pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z kognitywistów, neuronaukowców, psychologów, specjalistów w zakresie informatyki stosowanej, fizyki, matematyki i nauk technicznych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zrozumienia mechanizmów będących podstawą skuteczności treningów rozwijających zdolności poznawcze, w tym gier terapeutycznych oraz gier wideo.

Część osób z Laboratorium Neurokognitywnego jest też w Zespole Neuroinformatyka i Sztuczna Inteligencja Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja.

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

Kierownik Laboratorium: dr hab.  Alicja Chruścińska

W ramach Laboratorium Datowania Luminescencyjnego realizowane są następujące projekty interdyscyplinarne: określanie wieku osadów geologicznych metodą OSL; datowanie obiektów zabytkowych (ceramika, cegła) oraz wykonywanie testów autentyczności dzieł sztuki metodami luminescencyjnymi; badania wpływu promieniowania jonizującego na właściwości nowych materiałów (stymulowana luminescencja jest narzędziem detekcji defektów strukturalnych); badanie poziomu napromieniowania środowiska po wypadkach i katastrofach jądrowych.

Laboratorium Analiz Nieniszczących

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Piotr Targowski

 Przedmiotem zainteresowania Zespołu są nieinwazyjne lub mikroinwazyjne metody badań struktury i własności różnorodnych obiektów i materiałów przede wszystkim dla potrzeb konserwacji zabytków: tomografia OCT wysokiej rozdzielczości i zintegrowana z nią spektroskopia emisyjna plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), rentgenowska analiza fluorescencyjna w wersji umożliwiającej mapowanie rozkładu pierwiastków na dużych powierzchniach (makroXRF) oraz elektroniczne modelowanie kształtu powierzchni obiektów. Uzyskiwane rezultaty są analizowane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wyniki pozwalają na lepsze poznanie własności fizyko-chemicznych obiektu, w szczególności jego stanu zachowania i budowy. Dane służą precyzyjniejszemu planowaniu zabiegów konserwatorskich oraz mogą, w określonych przypadkach, być wykorzystane dla weryfikacji jego datowania i atrybucji oraz oceny wpływu oddziaływania warunków środowiska przechowywania.

Laboratorium Systemów MEMS

Kierownik Laboratorium: dr Marcin Kowalski

Prowadzone będą prace związane z projektowaniem specjalizowanych układów scalonych i precyzyjnych systemów kontrolno-pomiarowych dla przemysłu. Laboratoria zajmować się będą metrologią odcinka czasu i przetwornikami czas/cyfra. W laboratoriach będzie można projektować prototypy układów scalonych w procesie AMS CMOS 0.35 um (oprogramowanie CADENCE).

Laboratorium Struktur Niskowymiarowych 

Kierownik Laboratorium: dr Anna Zawadzka

Badania prowadzone w laboratorium są związane z inżynierią nowoczesnych materiałów dla elektroniki, optoelektroniki i zastosowań medycznych. Głównym celem tych badań jest opracowywanie technologii związanych z wytwarzaniem prototypowych cienkowarstwowych struktur, które znajdą zastosowanie w konstrukcji nowoczesnych urządzeń takich, jak: czujniki (środowiskowe, gazów, medyczne), tanie ogniwa fotowoltaiczne, źródła światła (diody elektroluminescencyjne, wyświetlacze, tanie oświetlenie), elektronika jednorazowego użytku („inteligentne” metki towarów, czujniki systemów bezpieczeństwa). Organizacja laboratorium w postaci trzech części: technologicznej, elektrycznej i optycznej charakteryzacji struktur zapewnia pełną ścieżkę od wykonania do pełnej charakterystyki prototypu.