ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zestawienie aparatury należącej do poszczególnych zespołów

 

Poniżej prezentujemy Wykaz infrastruktury badawczej, która może być udostępniana podmiotom zewnętrznym.

Udostępnianie infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych wymaga podpisania stosownej umowy na korzystanie z infrastruktury. Udostępnianie infrastruktury odbywa się wyłącznie na terenie Uniwersytetu.

Zespół Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep 

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Spektrometr mas ze źródłem jonów poprzez elektrorozpylanie (ESI-Q-TOF) wraz z oprogramowaniem oraz:
– Detektorem mas LC/MS/MS typu Q-TOF z pompą turbo i pompą wstępną
– Zestawem komputerowym 500 GB, RAM 3GB oraz 2 monitorami 22″ i drukarką laserową
– Obudową do pracy Q-TOF
– Analizatorem GCxGC TOF MS Pegasus 4D
– Analizatorem UHPLC
– Komputerem sterującym z dyskiem twardym 500GB, RAM 4 GB, monitorem LCD 23″ oraz drukarką laserową
– Chromatografem gazowym 7820 A
– Jednostką centralną HP z monitorem HP 23″
– Detektorem mas typu Q-TOF
– Ultrawysokosprawnym chromatografem cieczowym z pompą
– Jednostką centralną DELL Precision T 3600
– UPS APC

Spektrometr mas z jonizacją poprzez desorpcję z matrycy (MALDI-TOF/TOF) wraz z:
– Systemem elktroforetycznego rozdziału białek
– Chromatografem cieczowym nano HPLC z mikrokolektorem frakcji
– Oprogramowaniem sterującym
– Zestawem komputerowym z dyskiem 1 TB i pamięcią 4 GB, monitorem 22″, drukarką laserową
– Elektroforezą kapilarną BackMana
– Proteiner FC II (B 1.22)
– Jednostkami centralnymi HP x3 wraz z monitorem lenovo, monitorami HP: 24″, 22″, 22″

Ultraszybki chromatograf cieczowy wraz z:
– Pompą
– Systemem odgazowania
– Termostatem kolumn
– Detektorem UV-VIS
– Detektorem rozproszonego światła
– Komputerem sterującym z dyskiem 300 GB i pamięcią 4 GB oraz monitorem 22″ systemem operacyjnym i specjalnym oprogramowaniem oraz drukarką laserową

Aparatura do przepływowego frakcjonowania w polu zewnętrznym w kanale asymetrycznym (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation) wraz z:
– Instrumentem do rozdzielania cząstek
– Detektorem światła rozproszonego typu MALS
– Detektorem spektrofotometrycznym UV -VIS
– Detektorem RI
– Analizatorem wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta
– Autosamplerem
– Pompą do generowania przepływów
– Tiratorem MPT-2

Detektor UV do chromatografu jonowego

Układ membranowy SLM z:
– 2 modułami  w formie rolek do samodzielnego przygotowania
– 2 pompami strzykawkowymi infuzyjnymi
– systemem oczyszczania wody

Zestaw do kapilarnej Chromatografii Cieczowej wraz z:
– Wysokociśnieniową pompą dwutłokową
– Wysokociśnieniowym mieszalnikiem rozpuszczalników gradientu
– Detektorem diodowym
– Wysokociśnieniowym auto samplerem
– Komputerem Fujitsu oraz Dell Vostro
– Monitorem Samsung 22″ oraz Dell 23″
– Notebookiem Dell Vostro 17″
– Drukarką HP OJ 6000

Zawory dozujące (2 szt):
– dziesięciodrożny (1 szt) i
– sześciodrożny (1 szt) wraz ze złączkami oraz z kablem zbiorczym RS232 dla czterech zaworów

Detektor fluorescencyjny FP-2020 JASCO z:
– celami do elektroforezy kapilarnej i mikrochromatografii.
– rozszerzeniem do 900 nm,
– zestawem filtrów.

Termocykler Realtime STEPONE wraz z:
– System optycznym
– Blokiem z 96 dołkami oraz systemem umożliwiającym zaprogramowanie gradientu temperatur
– Wbudowanym wyświetlaczem dotykowym LCD
– Komputerem przenośnym laptopem Dell Lalitude 19
– Automatycznym systemem pipetowania prób z oddzielnym panelem sterującym

Termocykler MASTERCYCLER PRO S z blokiem srebrnym i gradientem temperatury

System do dokumentacji żeli wraz z:
– Systemem  archiwizacji obrazu do detekcji próbek
– Stolikiem do detekcji chemiluminescencji
– Kamerą monochromatyczną
– Transiluminatorem First Light
– Zestawem komputerowym z monitorem 19″, drukarką laserową wraz z oprogramowaniem sterującym
– Stanowiskiem do badania porowatości żeli wraz z komputerem, monitorem 17″, drukarką laserową oraz z oprogramowaniem sterującym
– Odwróconym mikroskopem badawczym w jasnym polu, fluorescencji i kontraście Nomarskiego z systemem akwizycji obrazu, mikromanipulatorem mechanicznym, kamerą chłodzoną, komputerem przenośnym laptop, adapterem do mikroskopu, klatką Faradaya
– Zamrażarką
– Płatkarką do wytwarzania i przechowywania lodu w postaci płatków
– Wagą laboratoryjną
– Porozymetrem

System do elektroforezy wraz z:
– Aparatem do elektroforezy poziomej
– Aparatem  do półsuchego transferu
– Wirówką laboratoryjną z chłodzeniem z ekranem ciekłokrystalicznym, sterowaniem mikroprocesowym oraz rotorami
– Wirówką laboratoryjną wysokoobrotową  wraz z zasilaczem do technik elektroforetycznych

Wirówka wysokoobrotowa wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym
– rotorem areozoloszczelnym

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym,
– rotorami horyzontalnymi, aluminiowymi
– koszami do wirowania płytek i adapterami

Termomikser

Elektroporator – MULTIPORATOR wraz z:
– Modułem do bakterii i drożdży
– Modułem do eukariontów
– Modułem do fuzji komórek

Zaawansowany system przygotowania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze:
– Inkubator z atmosferą CO 2
– Inkubator z wymuszonym obiegiem Powietrza 2x
-Spektrofotometr do kontrolowania jakości przygotowywanych próbek wraz z oprogramowaniem sterującym oraz laptopem DELL VOSTRO 2520 z dyskiem 2 GB Ram, dyskiem twardym 350 GB
– Przesiewacz laboratoryjny wraz z zestawem 13 sit
–Kriostat cyrkulacyjny
– Mikrowaga z bramka elektrostatyczną i zestawem pipet
– Suszarki laboratoryjne 4 szt.
– Suszarka próżniowa z modułem próżniowym
– Łaźnia wodna wraz z spiralą chłodzącą, pokrywą, koszykami na kolbę, platformą do koszyków, platformą z 4 statywami na próbówki
– Wyparka próżniowa, rotacyjna z wyposażeniem cyrkulatorem chłodzącym, kontrolerem próżni, pompą próżniową, naczyniem Dewara
– Mieszadła magnetyczne z grzaniem 3 szt.

Komory laminarne:
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.2, 1 szt.
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.8, 1 szt.

Mineralizator mikrofalowy Nowave SA wraz z:
– Komorą procesową wyposażoną w system chłodzenia próbek i wentylacji naczyń
– Cyfrowym  wyświetlaczem
– Kompletnym stelażem do próbek

Sterylizator

Pompy próżniowe, 2 szt

Ekstraktory do fazy stałej (z zaworami), 2 szt. wraz z:
-Systemem do SPE 12 stanowiskowym, 2 szt.

Generator azotu

Bezolejowa sprężarka powietrza

Homogenizator

Mieszadło mechaniczne wraz z:
– Kolorowym wyświetlaczem
– Kontrolerem obrotów

Zespół Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Chandra Pareek

Automatyczny system do oczyszczania DNA wraz z:
– blatem roboczym z 10 pozycjami do umieszczania płytek, statywów, zasobników z końcówkami do pipetowania i pojemników na odczynniki
– komputerem
– wirówkami, 2 szt.
– wirówką stołową z chłodzeniem
– mikrowytrząsarkami, 2 szt.

Zestaw łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR, 2 szt.) wraz z:
– termocyklerem do PCR
– systemem detekcyjnym wraz z kamerą CCD
– systemem otwartym umożliwiającym analizę kwasów nukleinowych
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 2 x160 GB, pamięcią operacyjna 2 GB, monitorem 19 ” oraz niezbędnym oprogramowaniem
– homogenizatorem kulkowym MAG
– drukarką OKI C301 DN
– komorą do przechowywania PCR
– UPSem APC 2200
– jednostką centralną HP

Sekwenator II generacji o średniej przepustowości  wraz z:
– komputerem sterującym  z dyskiem twardym 160 GB oraz dyskiem 500 GB, pamięcią operacyjną 12 GB, monitorem 19” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– systemem analizy sekwencji kwasów nukleinowych
– skanerem umożliwiającym odczyt macierzy
– stacją hybrydyzacyjną
– wirówką próżniową
– wirówką z rotorem
– komputerem sterującym z dyskiem twardym  160 GB, 2 dyskami 160 GB, dyskiem 1 TB, monitorem 22” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– komorą do PCR
– ultrasonikatorem CROWARIS M 220 z komputerem HP
– mieszadłem BIO RS 24

Elektroporator wraz z:
– modułem do elektroporacji komórek bakteryjnych i drożdżowych
– modułem do elektroporacji komórek eukaryotycznych
– modułem do elektrofuzji
– spiralną komora  do elektrofuzji
– chłodziarko-zamrażarkami 6 szt.
– zamrażarkami 6 szt.
– mikrofalówkami 6 szt.

System do elektroforezy pulsacyjnej z wyposażeniem dodatkowym:
– zasilaczem zintegrowanym z jednostką sterującą
– modułem chłodzącym z pompą
– zestawem grzebieni
– grzebieniem preparatywnym

System do dokumentacji żeli:
– wysuwana taca na transiluminator
– 5-pozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych
– stolik do detekcji chemiluminescencji
– wbudowany opuszczany transiluminator do światła białego
– kamera
– transiluminator z filtrem
– zestaw komputerowy z pamiecią 8 G, dyskiem twardym  2 TB oraz monitorem LCD 21’’
– oprogramowanie z możliwością kalibracji sytemu i wykorzystania go do analizy
– drukarka laserowa Brother

Aparaty do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 3 szt):
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem grzejnym
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym oraz potrójnym blokiem grzejnym, 2 szt.

Aparaty do elektroferezy horyzontalnej w żelach agarozowych, 6 szt:
– z możliwością rozdziału minimum 96  próbek jednocześnie
– saneczkami
– grzebieniami
– zasilaczem

Ultrawirówka z wyposażeniem wraz z:
– tytanowym rotorem typu ”near vertical”
– tytanowym rotorem stałokątowym
– tytanowym rotorem uchylnym typu ”swinging bucket”
– statywem do przechowywania rotora
– statywem na gilzy
– statywem na próbówki wirowe
– kolorowym ekranem LCD

Wirówka preparatywna z wyposażeniem wraz z 6 rotorami

System do analizy kwasów nukleinowych wraz z:
– przystawką do analiz elektroforetycznych
– stacją do napełniania płytek
– wytrząsarką
– komputerem sterującym Dell- drukarką Hp LaserJet P3015

Fluorymetry do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych, 5 szt.

Piec do hybrydyzacji wraz z Cross Linker CX-200 (komora UV)

Inkubator/wytrząsarka

Zamrażarki niskotemperaturowe (-80 C), 3 szt

Skaner podczerwony do membran hybrydyzacyjnych ODDYSSEY CLx

Sorter komórek z cytometrem przepływowym wraz z:
– jednostką centralną zawierającą układ optyczny
– antyaerozolowym umożliwiającym aseptyczne sortowanie
– przystawką do automatycznego zbierania sortowanych komórek
– systemem kontroli temperatury próbki pobieranej do sortowania
– komputerami z pamięcią operacyjną 4GB, dyskiem twardym 500 GB oraz oprogramowaniem Windows 7 PRO, 3szt
– monitorami Nec 24”, 5 szt.
– drukarkami laserowymi HP Laser Jet CP 1525 n colour, 3 szt.
– UPSami, 2 szt.
– stołami na kółkach, 2 szt.

Mikroskop konfokalny z przystawką do mikrodyssekcji

Mikroskop konfokalny:
– mikroskop odwrócony fluorescencyjny  Leica DMI 6000B CS Trino z przystawka konfokalną TCS SP8  SN: 8100000241 oraz z przystawką do mikrodyssekcji Leica LMD 7000 SN:357808
– statyw mikroskopu
– moduł konfokalny
– stacja robocza  z pamięcią operacyjną 12 GB, dyskiem „szybkim” 160 GB , dyskiem archiwalnym 2TB oraz dwoma monitorami LCD 19”
– moduł mikrodyssekcyjny
– kolorowa kamera cyfrowa CCD 1/3” progressive scan
– komputer z oprogramowaniem, umożliwiający sterowanie system mikrodyssekcyjnym  i wszystkimi funkcjami mikroskopu i kamera cyfrową
– monitor LCD 22’’
– monitor typu Pen Screen 15”
– stół do aparatury x2
– jednostka centralna HP
– monitor NEC 24″

Sekwenator Miseq SY -410-1003 IIIumina wraz z:
– komputerem sterującym z pamięcią operacyjną 4 GB, dyskiem 500 GB ekranem dotykowym 12”

Autoklaw z podstawowym wyposażeniem i osłoną czujnika temperatury

Szafy fitotronowe z chłodzeniem, 4 szt.

Zmywarka laboratoryjna

Spektrofotometr UV-VIS specord 250 plus wraz z:
– zestawem komputerowym o pamięci 32 G,
– dyskiem twardym 2 TB
– monitorem 21’’

Sonikator z wyposażeniem dodatkowym:
– naczyniami Dewara 1 x 50 l oraz 4 x 5 l
– elektronicznym dozownikiem automatycznym
– pHmetrem laboratoryjnym i statywem, 2 szt,
– mieszadłem magnetycznym z grzaniem, 2 szt.
– homogenizatorem mechanicznym
– wytwornicą lodu

Wytrząsarka „bead beater”

Zaawansowany system przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze wraz z:
– trzema komorami laminarnymi klasy II z panelami sterowania
– palnikami gazowymi, 5 szt.
– elektronicznymi wagami laboratoryjnymi, 5 szt.
– inkubatorem termostatowanymm
– inkubatorem memmert

Wirówka osobista Mini Spin Plus, 6 szt. wraz z:
– autoklawowalnym rotorem
– silnikiem bezszczotkowym
– wyświetlaczem
– elektronicznym dozownikiem do płynów

Mikrowytrząsarki termostatowane z wyposażeniem (bloki na różnego typu probówki), 6 szt.

Wirówki z chłodzeniem i rotorami stałokątowymi oraz adapterami typu Falcon, 3 szt.

Urządzenie do pipetowania pipetami szklanymi, 12 szt.

Transiluminator UV

Podłogowa platforma wytrząsająca do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem

System uzyskiwania wody ultraczystej

System uzyskiwania wody dejonizowanej

Uniwersalna suszarka UF110 z wymuszonym obiegiem powietrza

Łaźnia wodna Memmert wraz ze statywem i pokrywą dwuspadową

Zespół Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

System do pomiaru biopotencjałów z wieloma kanałami pomiarowymi i konwersją analogowo-cyfrową. System przeznaczony do badań EEG, ECG, EMG, ERP, CNV, ABR i do mapowania elektrycznej aktywności mózgu:
– aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI firmy GE, Discovery MR 750 3.0T) do rejestracji sygnału ze 128 elektrod EEG;
– moduł na kanały bipolarne i inne czujniki sygnałów zewnętrznych;
– zewnętrzny system synchronizacji sygnałów EEG, elektromiograficznych i skórnogalwanicznych;
– czepki umożliwiające rejestrację sygnału EEG;
– komputerowe sterowanie urządzeniem i rejestracja wyników pomiarów;
– oprogramowanie do analizy oraz analizy w czasie rzeczywistym.

Okulometr współpracujący z systemem do pomiaru biopotencjałów z komputerem sterującym i monitorem DELL

Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– dwiema cewkami stymulacyjnymi na dedykowanym ramieniu do pozycjonowania: okrągła i precyzyjna chłodzone pasywnie
– dwoma czepkami z elektrodami EEG do prowadzenia jednoczesnej stymulacji i zapisu EEG/TMS:
– nożnym i ręcznym wyzwalaniem impulsu stymulacyjnego
– neuronawigacją TMS
– fotelem diagnostycznym

Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) i reakcji skórno-galwaniczniej (GSR), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– wzmacniaczem
– inputBOXem

Pas oddechowy monitorujący głębokość i częstość oddechu, współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów

Elektromagnetyczny detektor ruchu i pozycjoner położenia w przestrzeni 3D (POLHEMUS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– kompletem 8 sensorów
– zestawem dwóch piórek
– przełącznikiem ręcznym/nożnym
– urządzeniem do kalibracji systemu
– oprogramowaniem

Sakadometr iViewX RED 250, współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego i systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– oprogramowaniem
– rejestrowaniem twarzy badanego za pomocą kamery video i rejestrowaniem głosu
– monitorem LCD 22” Dell
– komputerem laptop Dell

Oprogramowanie integrujące wszystkie funkcje niezbędne do pracy z zapisem EEG i MRI wraz z:
– oprogramowaniem do rejestracji BV Recorder
– oprogramowanie do analizy Analyzer professional
– oprogramowanie do analizy w czasie rzeczywistym Brain Vision Rec View

Oprogramowanie do analizy sygnału przed i po pobudzeniu – TMS BV Analyzer

Oprogramowanie – MATLAB z zestawem narzędzi programistycznych (Toolbox) i Simulinkiem (1 licencja dwustanowiskowa)

Oprogramowanie tworzące graficzne środowisko do akwizycji i analizy danych pomiarowych LabView

Testy psychologiczne:
– test WIN PTK – program instalacyjny
– test WIN PTK – program instalacyjny
– test – E – Tap 2.3
– test – WCST:CV4 Introductory KIT
– test – WCST:CV4 Introductory KIT
– test – E – Tap 2.3

Rezonans Magnetyczny MR Discovery 750 3.0 T:
– cewka nadawczo-odbiorcza całego ciała Body Coil
– cewka wielokanałowa  do badania układu nerwowego Head Neck Spine M 7000AP
– cewka wielokanałowa typu Phased Array Channel head Coil E8800DB
– system stymulacji oraz rejestracji reakcji pacjenta
– monitor LCD 32 NNL
– komputer do prezenctacji bodzców NNL Nordic Activia A 1.21
– komputer sterujący Discovery MR 750
– monitor LCD 24 NEC A 1.21
– projektor Panasonix PT- VX400E
– komputer Fujitsu Esprimo p700 z monitorem Fujitsu E 19 W
– dwustanowiskowa Konsola Lekarska  Drukarka Hp laser JET pro 100M175n – 2szt A 1.22
– drukarka HP Laser Jet P1102
– detektor implantów metalowych
– niemagnetyczny wózek inwalidzki
– dwugłowicowa strzykawka automatyczna Nemoto Sonix Shot GX
– kamera do obserwacji pacjenta z monitorem 17” firmy ITel
– klatka Faraday’a
– stanowisko anestetyczne do znieczulenia ogólnego Aestiva wraz z monitorem funkcji życiowych MAGLIFE Serenity
– zasilacz awaryjny UPS Eaton1550
– zasilacz awaryjny Eaton 1250
– zestaw muzyczny PURESOUNDAUDIO RELAXTION
– komputer DELL Precision T 3600, monitor DELL 27 – 4 szt
– serwer HP DL 380G7
– zestaw mebli
– zestaw urządzeń sterujących, zasilających fMRI
– serwer + macierz

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki  i Informatyki

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak

Bateria sprzętowo-programowa testów psychologicznych z wyposażeniem i licencją, 3 szt.

Mirametrix Eye Tracker Camera (Urządzenie do obserwacji ruchów gałek ocznych) wraz z oprogramowaniem

EEG i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów wraz z:
– aparatem EEG pracujący poza skanerem fMRI do rejestracji sygnału z 32 elektrod EEG
– czepkiem z elektrodami aktywnymi
– wyposażeniem do elektrofizjologicznych testów
– cewką głowowa 8-kanałową
– elektrodami do EMG pracującymi w polu fMRI
– czujnikiem akceleracji 3D
– urządzeniem do terapii i treningu biofeedback
– systemem do mobilnej i bezprzewodowej akwizycji danych neurofizjologicznych w czasie rzeczywistym-jednostką centralną Dellelektrody do EEG, 2 imput box’y + elektrody

System do pomiaru reakcji niemowląt (oprzyrządowanie do kołyski i kojca):
– kamera wideo
– dwie kamery internetowe do monitorowania obrotu głowy i kierunku wzroku- Mikrofon pojemnościowy kierunkowy
– mata dotykowa (body pressure measurement system)
– monitor oddechu u niemowląt z możliwością stymulacji
– monitor typu „niania elektryczna”
– dwa komputery przenośne (do nagrywania sygnału wideo na dyski zewnętrzne i obróbki danych) Dell Inspirion 7520 SN: 83FLJV1
– kołyska i kojec

System do pomiaru dawki rocznej metodą spektrometrii gamma
– spektrometr przenośny: detektor, kriostat przenośny, przenośny analizator cyfrowy, Notebook Dell Latitude E6530
– spektrometr Stacjonarny: detektor, oprogramowanie, jednostka sterująca Roch IPC 6606 z monitorem Ilyana 22″pojemniki pomiarowe typu Marinelli

Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji wzbudzanej promieniowaniem alfa i beta

Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji wzbudzanej promieniowaniem alfa i beta wraz z:
– komorą czytnika
– zintegrowanym modułem do pomiarów czasowo-rozdzielczych
– detekcją światła
– pompą próżniową
– oprogramowaniem systemu pomiarowego

Wytrząsarka z zestawem sit kalibrowanych

Serwer centralny ICNT wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem zarządzającym:
– serwer centralny ICNT wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem zarządzającym,
– serwer przestrzeni dyskowej 50 Tb,
– UPS dużej mocy,
– system dyskowym typu LUSTRE,
– oprogramowanie do backupu

Stacje graficzne z oprogramowaniem 5 szt.:
– komputer Dell Precision T 7600 z pamięcią 64 GB, dyskiem twardym 256 GB oraz 2 monitorami Asus LED VG278HR 27″, 5szt.
– słuchawki Logitech, 5szt.
– kamera Logitech, 5szt.
– przejściówka Displayport, 5szt.
– Okulary Nvidia 3D Vision 2 for Quadro i emiter IR, 5szt.
– Space Mouse, Space pilot PRO Manipulator 3D, 2 szt.
– Falcon Force Feedback kontroler 3D, 1 szt.
– Phantom Omni kontroler 3D, 1 szt.

System do optycznej analizy strukturalnej
– układ wprowadzania wiązki lasera do światłowodu wraz z tłumikiem mocy, peryskopem optycznym, achromatycznym obiektywem, precyzyjnym uchwytem światłowodu FC, światłowodem jednomodowym; (bez naklejki)
– ultraszybki spektrograf do układu OCT wraz z liniowym detektorem CCD, uchwytem ,siatką dyfrakcyjną, plytą nośną typu breadboard, obiektywem Telexoner, kamerą widma;
– laser nanosekundowy z zasilaczem i tłumikiem mocy;
– skaner 3D wraz z komputerem sterującym Laptop Dell z dyskiem twardym 1,5 TB i dyskiem mSata 32 GB oraz pamięcią 8 GB;
– laser femtosekundowy do układu OCT;
– spektrograf LIBS z kamerą CCD ze wzmacniaczem obrazu, jednsotka kontrolna z zasilaczami, komputer sterujący Dell z dyskiem 500 GB i Pamięcią 4 GB (A 0.21), wraz z monitorem Dell LCD 21″ (A 0.22) oraz EIZO 21″
– stół optyczny z podstawą.

Spektrograf mikrofluorescencji  rentgenowskiej μXRF z komputerem sterującym

Układ do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych metodami elektrycznymi z osprzętem, komputerem sterującym i oprogramowaniem

Chłodziarka helowa z kriostatem i kontrolerem temperatury

Aparatura do optycznej charakteryzacji struktur krystalicznych i cienkowarstwowych Fluoromax – 4P wraz z:
– niezbędnymi źródłami wzbudzenia optycznego,
– elementami dyspersyjnymi,
– detektorami,
– układami rejestrującymi,
– wzmacniaczami i układami zasilania,
– akcesoriami elektrycznymi, mechanicznymi i optycznymi,
– układami sterowania,
– komputerem sterującym z monitorem i drukarką,
– oprogramowaniem.

Napylarka próżniowa do cienkich warstw z osprzętem wraz z:
– próżniowym systemem nanoszenia cienkich warstw metodą termicznego naparowywania
– automatycznym systemem pomp, z odpowiednim zestawem zaworów i zabezpieczeniami
– zasilaczem
– systemem kontroli grubości warstw kompatybilny z zasilaczem źródeł
– system kontroli warstwy naparowanej
– oprogramowaniem sterującym
– zewnętrzną pompą próżniową typu olejowa rotacyjna *jest też mikroskop

Bonder wraz z osprzętem

Oscyloskop wraz z:
– kanałami analogowymi i cyfrowymi,
– kanałami RF,
– wyświetlaczem ciekłokrstalicznym,
– sondami pasywnymi, aktywnymi, logicznymi

Analizator układów półprzewodnikowych wraz z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

Platforma pomiarowa (prober ostrzowy manualny) do pomiarów przy częstotliwościach sygnału pomiarowego od DC do RF wraz z osprzętem i akcesoriami:
– modułem podstawowym
– stolikiem pomiarowym
– układem obserwacji próbek
– układem pozycjonerów i sond pomiarowych

Generator impulsów model DG535

Analizator stanów logicznych z osprzętem

Przenośny spektralny tomograf optyczny Libs:
– stolik Lab Jach CJ 750/YJ, 2 szt,
– optical BreadBoard PBG51502, 1 szt.

Zestaw skanerów galwanometrycznych, 2 szt.

Miernik mocy optycznej PM 100D

Źródło światła o średniej długości fali 870 nm

Oscyloskop DSO 1024 A

Aparat Nikon D300S

Stół optyczny 2000x1000x210 mm

Kamera CCD AVIVA

Oprogramowanie EndNote v17.0 Win&Mac5 – user Volume License

Oprogramowanie Origin Pro 9.1 Concurrent License Win 3- user EDU

Zestaw do tworzenia eksperymentów naukowych CEDRUS:
– oprogramowanie do tworzenia eksperymentów naukowych umożliwiającego odtwarzanie filmów, tworzenie listy eksperymentów
– konsola przycisków reakcyjnych
– karty PCI I/O

Program Hyperbundle  US B Lock EDU

Pakiet oprogramowania Schroedinger 16 Tokenów wraz z modułem Glide

System zarządzania badaniami naukowymi w ICNT

Komputer IC I7-5820K/32GB/SSD250GB+3TB/DRW/GTX970 wraz z 2 monitorami Dell 27” P2717H

Komputer IC XEON E5-1620v4/32GB/500GB/M2000/2*L
Słuchawki NLL

Specjalistyczne oprogramowanie do przeprowadzenia eksperymentów związanych ze stymulacją dźwiękowo-wizualną