ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Warunki realizacji grantów przez osoby niebędące pracownikami ICNT

  1. Warunkiem użycia sprzętu ICNT w grancie jest zgoda Kierownika Zespołu, którego aparatura będzie używana do badań. Lista sprzętu należącego do poszczególnych Zespołów stanowi Załącznik nr 1.
  2. Granty, w których jednostką wnioskującą nie jest ICNT a planowane jest wykorzystanie w badaniach fMRI, mogą być realizowane w Centrum w drodze indywidualnych ustaleń z Dyrektorem ICNT. Powyższe wynika z dużej kosztochłonności badań.
  3. Zakupiony w ramach grantu sprzęt wchodzi na stan ICNT w przypadku, gdy grant w całości jest realizowany przez ICNT.
  4. Naprawy sprzętu zakupionego z grantu, a także tego będącego na stanie ICNT i używanego w ramach badań grantowych w pierwszej kolejności będą finansowane z kosztów pośrednich będących do dyspozycji kierownika grantu, a następnie z kosztów pośrednich Wydziału kierownika grantu i ICNT.
  5. Zgodnie z 5  ust. 6 uchwały nr 119 Senatu UMK z dn. 24.09.2013 r. koszty pośrednie grantów wykorzystujących aparaturę ICNT w 50% będą przekazywane do Centrum.
  6. Publikacje, które powstaną w efekcie grantu realizowanego w Centrum muszą mieć afiliację ICNT.
  7. Granty, w których jednostką wnioskującą jest ICNT i są realizowane w ICNT mają zapewnioną obsługę administracyjną.
  8. Przed złożeniem wniosku grantowego do Działu Nauki należy podpisać porozumienie z ICNT (Załącznik nr 2).

Załącznik 1: Zestawienie aparatury ICNT

Załącznik 2: Porozumienie dotyczące realizacji grantu w ICNT

Załącznik 3: Zestawienie publikacji afiliowanych przy ICNT

Więcej informacji udzieli p. Izabela Kannenberg tel. 56 665 60 01, e-mail:             izakan@umk.pl