Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zasady dotyczące organizacji pracy w ICNT

Czas pracy

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ICNT nr 4 (z 25-03-2014) z pomieszczeń ICNT można korzystać w każdy dzień tygodnia w godzinach od 7:00 do 22:00, z wyjątkiem świąt wolnych od pracy (Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, Boże Narodzenie). Poza godzinami pracy oraz w czasie świąt wolnych od pracy karty dostępu nie będą działać.
W przypadku konieczności korzystania z budynku poza godzinami pracy lub w czasie świąt wolnych od pracy, należy uzyskać pisemną zgodę Dyrektora ICNT.
Informację o uzyskaniu zgody Dyrektora należy przekazać osobie zarządzającej systemem kontroli dostępu lub Kierownikowi Zespołu Administracyjno-Gospodarczego ICNT.

Dostęp do pomieszczeń

W budynku ICNT funkcjonuje system kontroli dostępu. W celu uzyskania zgody na dostęp do pomieszczeń ICNT należy uzyskać upoważnienie w Systemie nadawania Upoważnień ICNT. Wystawcą upoważnienia może być osoba posiadająca zgodę na wystawianie upoważnień w tym systemie.
Na podstawie upoważnienia wystawiana jest imienna karta kontroli dostępu oraz informacja dla Portierni ICNT. W przypadku studentów kartą kontroli dostępu jest legitymacja studencka.
Na potrzeby wizyt krótkookresowych w Portierni ICNT dostępne są Karty Gości wydawane na życzenie osoby posiadającej zgodę na wystawianie upoważnień.

Monitoring

W budynku ICNT funkcjonuje monitoring wizyjny, który służy ochronie mienia UMK oraz mienia i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku ICNT i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dane monitoringu wizyjnego przechowywane są i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z 10-05-2018 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem monitoringu wizyjnego UMK.

Sieć w ICNT

W budynku ICNT funkcjonuje sieć przewodowa oraz bezprzewodowa. Sieci te są częścią sieci UMK i ich użytkowanie podlega zasadom określonym w Zarządzeniu Rektora UMK nr 196 – Polityka bezpieczeństwa sieci komputerowej UMK.
W szczególności zabrania się: podłączania do sieci urządzeń dostępowych łączności bezprzewodowej bez uzgodnienia z administratorem, udostępniania innym osobom swoich haseł i certyfikatów dostępu, skanowania i podsłuchiwania sieci w celu przechwycenia informacji przepływających w sieci.

Dostęp do sieci lokalnej ICNT spoza tej sieci (w tym z sieci Eduroam) możliwy jest po uzyskaniu certyfikatu OpenVPN. O certyfikat może wystąpić każda osoba, której udzielono upoważnienia do pomieszczeń ICNT. Formularz wniosku o certyfikat OpenVPN dostępny jest na stronie ICNT. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do administratora sieci ICNT.