ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Ludzie

Kierownik Laboratorium Neurokognitywnego

prof Duch

Włodzisław Duch

Google by name, or directly: http://www.is.umk.pl/~duch

Profesor Włodzisław Duch oprócz kierowania Laboratorium Neurokognitywnym jest też kierownikiem zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence w University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence, oraz pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował też na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang(Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor i visiting professor (2003-2012). Przez dwie kadencje piastował stanowisko prezesa Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych(European Neural Networks Society, 2006-2008-2011), w 2013 roku wybrany do College of Fellows of the International Neural Networks Society. Był wiceministrem odpowiedzialnym za naukę w Polsce (2014-15) i prorektorem ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK (2012-14).

Wiele informacji na temat jego działalności, prace naukowe i notatki do różnych wykładów, znaleźć można na stronach WWW dostępnych po napisaniu „W. Duch” w Google lub innych internetowych wyszukiwarkach.

Członkowie i współpracownicy

Dr hab. Beata Augustyńska jest specjalistą biochemii i biologii medycznej, kierownikiem Wydiału Biochemii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Stopień doktora uzyskała na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jej rozprawa habilitacyjna dotyczyła obrazu klinicznego, diagnostyki i leczenia dysfunkcji wątroby w wyniku uzależnienia od alkoholu. Kierownik i badacz w wielu projektach badawczych, promotor wielu prac magisterskich. Redaktor naczelny czasopisma Medical and Biological Sciences. Koordynator wielu inicjatyw popularyzujących nauki medyczne, m.in. Medical Wednesday i Medicalia.

Dr Bibianna Bałaj jest kierownikiem wyłaniającego się pola badawczego Percepcja, Poznanie i Język. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Poznawczej i Porównawczej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł magistra i doktorat z psychologii. Jest zaangażowana jako badacz w kilka projektów naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wyobraźni oraz innych procesów poznawczych, t.j. procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, które bada z wykorzystaniem eye trackingu oraz EEG.

Mgr Krzysztof Dobosz jest asystentem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 roku ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z tytułem magistra informatyki. W latach 2006-2011 odbywał studia doktoranckie na UMK, obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą wizualizacji i analizie neurodynamiki w złożonych układach dynamicznych opartych na teorii sieci neuronowych. Jego główne obszary badawcze to: neuronauka (zwłaszcza neuroinformatyka), sztuczna i obliczeniowa inteligencja, uczenie maszynowe i eksploracja danych.

Dr Joanna Dreszer Drogorób jest asystentem w Katedrze Kognitywistyki i Epistemologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikiem naukowym w ICNT. Posiada tytuł magistra i doktorat z psychologii. Jest zaangażowana jako badacz w kilka projektów naukowych dotyczących kognitywistyki i psychologii rozwojowej. Prowadzi również zajęcia z neuropsychologii, neurorehabilitacji i technik neuroobrazowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na procesach i zaburzeniach rozwojowych, percepcji czasu i neuroobrazowaniu procesów sensorycznych i poznawczych.

Dr Karolina Finc – doktor nauk fizycznych, kognitywistka i entuzjastka technik neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń – konektomu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą”. Zaangażowana w liczne projekty z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Posiada szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie analizy danych z badań nad strukturą i organizacją funkcjonalną mózgu.

Więcej: http://mathcoglab.umk.pl/karolina-finc/

Dr n. med. Agnieszka Garstecka – specjalista otorynolaryngolog, specjalista otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra. W 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Badanie cytogenetyczne u pacjentów z wrodzonymi wadami ucha zewnętrznego”. Od 2013 r. pracuje w Klinice Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Dr Marek Grochowski jest asystentem dydaktycznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tytuł magistra fizyki uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2003 r., a stopień doktora informatyki w Instytucie Informatyki PAN w 2013 r. Jego zainteresowania badawcze obejmują kilka dziedzin inteligencji obliczeniowej, w tym uczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe, funkcje selekcja i ekstrakcja, meta-learning i metody oparte na prototypach.

Dr Sławomir Grzelak jest adiunktem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikiem naukowym w ICNT. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki (metrologia) uzyskał w 2006 roku na Wojskowej Akademii Technicznej. Jego obszary badawcze koncentrują się na nowych technologiach cyfrowych i metrologii czasu.

Dr Małgorzata Gut jest wykładowcą i pracownikiem naukowym w Katedrze Kognitywistyki i Epistemologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikiem naukowym w ICNT. Posiada tytuł magistra biologii i psychologii oraz doktorat z nauk biologicznych. Jest zaangażowana jako badacz w kilka projektów naukowych dotyczących kognitywistyki i neurobiologicznych podstaw lateralizacji ręki. Prowadzi również kursy z psychologii, neuronauki poznawczej, statystyki i technik neuroobrazowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Polsce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na powiązaniach przestrzenno-liczbowych i ich neurobiologicznych podstawach (zwłaszcza efekt SNARC), dyskalkulii oraz związku między dominacją ręki a lateralizacją funkcji motorycznych i poznawczych (zwłaszcza uwagi).

Mgr Agnieszka Ignaczewska – doktorantka, asystent naukowy w ICNT.  Zainteresowania to przede wszystkim: eye-tracking, językoznawstwo (głównie kognitywne), neuromarketing, bioetyka, prawo medyczne.

 

 

Dr Tomasz Komendziński jest starszym wykładowcą w Katedrze Kognitywistyki i Epistemologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikiem naukowym w ICNT. Jest inicjatorem, współtwórcą i koordynatorem zespołu badawczego InteRDoCTor, znanego z wielu wcześniejszych projektów badawczych i konferencji. Posiada tytuł magistra i doktorat z filozofii. Jest zaangażowany jako badacz w kilka projektów naukowych dotyczących filozofii i kognitywistyki. Prowadzi również zajęcia z filozofii i kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii amerykańskiej, percepcji człowieka, procesów sensorycznych i poznawczych.

Dr Monika Lewandowska jest asystentem naukowym w Centrum Bioobrazowania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zdobyła tytuł magistra psychologii (specjalność: neuropsychologia kliniczna) na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorat z nauk biologicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Obecnie jest głównym badaczem w kilku projektach mających na celu opracowanie nowych metod neurorehabilitacji i zastosowania EEG i fMRI oraz EEG / fMRI do badania neuroplastyczności ludzkiego mózgu. Prowadzi również zajęcia z neuropsychologii, neurorehabilitacji i technik neuroobrazowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego, szumach usznych, percepcji czasu oraz neuroobrazowaniu procesów sensorycznych i poznawczych.

Mgr Jan Nikadon – kognitywista, doktorant na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, laureat “Diamentowego grantu” MNiSW. Technik funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

 

 

 

 

Dr Jacek Matulewski jest fizykiem interesującym się optyką kwantową. Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła interakcji układów atomowych z ultrasilnymi attosekundowymi impulsami lasera. Jest także programistą (C++, C# i inne języki programowania), interesuje się głównie symulacjami numerycznymi i grafiką 3D. Dodatkowo ukończył filozofię (teoria kultury). Ostatnio zainteresował się treningami poznawczymi oraz diagnostyką i terapią wspomaganą komputerowo.

Mgr Michał Meina – asystent naukowy, jego zainteresowania obejmują: Ubieralne Sieci Sensoryczne, Systemy Inercyjnej Nawigacji, Eksploracja Danych, Szybkie Prototypowanie i Druk 3D.

Dr Emilia Mikołajewska jest fizjoterapeutką i naukowcem, starszym asystentem w Klinice Rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego nr 10 z Polikliniką w Bydgoszczy, członkiem zespołu badawczego International-Interdisciplinary Research on Disorders for Consciousnes in Toruń (InteRDoCTor). Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2007 roku. Jest autorką dziesięciu książek i ponad 250 artykułów i rozdziałów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, w szczególności neurorehabilitacji i fizjoterapii neurologicznej. Jest członkiem rady redakcyjnej w pięciu czasopismach oraz recenzentem w 29 czasopismach naukowych i kilku rozdziałach w książkach. Prowadzi również studia podyplomowe z zakresu neurorehabilitacji i technologii wspomagających oraz jest opiekunem kandydatów na specjalizacje. Jej zainteresowania badawcze obejmują obszary: neurorehabilitacja pacjentów dorosłych, w tym pacjentów z zaburzeniami świadomości, neurorehabilitacja dzieci, podnoszenie jakości życia pacjentów z wykorzystaniem: urządzeń wspomagających, telemedycyny, telerehabilitacji, cyberterapii, robotyki rehabilitacyjnej, zastosowań IT, AI oraz zintegrowanych systemy w medycynie, współpraca w ramach multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, medycyna oparta na faktach w praktyce klinicznej oraz zastosowania inżynierii biomedycznej w rehabilitacji. https://www.emiliamikolajewska.com/

Dr Dariusz Mikołajewski jest inżynierem i naukowcem, specjalistą w zakresie informatyki, zastosowań IT w naukach medycznych, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Tytuł magistra elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej uzyskał w 1997 r. Ukończył również cztery studia podyplomowe: telekomunikacja cyfrowa (2002), sieci komputerowe i aplikacje internetowe (2004), zarządzanie projektami (2012), kierownik projektów B + R (2014). Pracę doktorską pt. “Symulacja funkcji pnia mózgu” obronił w 2015 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Promotorem pracy był prof. Wodzisław Duch. Doktor pracuje dla trzech ośrodków badawczych: 1) Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2) Katedry Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także członkiem zespołu badawczego InteRDoCTor. Autor kilkunastu artykułów z zakresu informatyki medycznej, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Dr Sebastian Orzeł jest obecnie adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Tytuł magistra matematyki uzyskał w 2009 r., tytuł magistra ekonomistyki w 2011 r., a stopień doktora nauk technicznych w 2014 r. uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. W 2009 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne nagrodziło jego pracę magisterską. W 2012 roku otrzymał nagrodę Hugo Steinhausa w dziedzinie nauk matematycznych. W latach 2011-2013 współpracował z naukowcami z KGHM Cuprum Sp. z o.o. z Wrocławia w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant”. Jego główne zainteresowania badawcze to modelowanie anomalnej dyfuzji, podporządkowanych procesów stochastycznych, a ostatnio zastosowania matematyki do przetwarzania sygnałów mózgowych.

Mgr Natalia Pawlaczyk –  kognitywistka i psycholog. Zainteresowania: diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i dorosłych, neurorehabilitacja, wspomaganie procesu zdrowego starzenia się.

Dr inż. Michał Pierzchalski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Zajmuje się modelowaniem neurodynamicznym procesów poznawczych.

 

 

 

 

Dr Tomasz Piotrowski jest adiunktem na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uzyskał tytuł magistra matematyki na Politechnice Śląskiej w 2004 r., tytuł magistra z Przetwarzania informacji i sieci neuronowych na King’s College London w Wielkiej Brytanii w 2005 r. oraz stopień doktora na Tokyo Institute of Technology w Japonii w 2008. W 2008 roku był także członkiem Amari Research Unit, RIKEN, Japonia. Od 2009 do 2010 roku był związany z Comarch SA w Polsce, a od 2010 do 2011 pracował w start-upie IT w Krakowskim Parku Technologicznym. Od 2011 roku jego głównym zainteresowaniem badawczym jest zastosowanie solidnych metod estymacji do przetwarzania sygnałów mózgowych.

Mgr Ewa Ratajczak – doktorantka, asystentka naukowa oraz doktorantka Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich nauk fizycznych.

 

 

 

Dr Krzysztof Rykaczewski – specjalista w obszarach: matematyka, teoria sterowania, metody topologiczne

 

prof. Oleksandr Sokolov rozpoczął pracę na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako profesor w 2012 roku, wcześniej był kierownikiem Katedry Informatyki w Charkowskim Instytucie Lotniczym na Ukrainie oraz członkiem Akademii Nawigacji i Sterowania Ruchami. Jego obszary specjalizacji obejmują matematykę stosowaną, inteligentne systemy sterowania, systemy ekspertowe i bazy wiedzy, podejmowanie decyzji, eksplorację danych, modelowanie procesów dynamicznych z podejściem rozmytym.

Mgr Magdalena Szmytke „Aspektem naukowym jaki mnie interesuje jest związek między rozwojem motorycznym a procesami poznawczymi, zachodzącymi w mózgu na wczesnym etapie życia.”

 

 

Dr Piotr Weber – jego praca licencjacka i magisterska koncentrowały się na matematycznych podstawach chemii kwantowej. W szczególności zbieżność średniej wartości operatora energii wodoru i średniej wartości innego operatora, które są obliczane przy użyciu skończonego zbioru podstaw funkcjonalnych gaussa. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zastosowaniach modelowania matematycznego w fizyce, chemii i biologii. Jest specjalistą w analizie sygnałów fizjologicznych. Jego ulubioną dziedziną matematyki jest teoria równań różniczkowych cząstkowych rzędu ułamkowego. Pracuje dla dwóch ośrodków naukowych: Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dr Tomasz Wolak jest kierownikiem Centrum Badań nad Bioobrazowaniem i starszym pracownikiem naukowym w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Posiada tytuł magistra i doktora na Wydziale Elektroniki Medycznej i Jądrowej Politechniki Warszawskiej. Aktywnie uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących zastosowania techniki fMRI do badania procesów sensorycznych i poznawczych u ludzi. Brał udział w tworzeniu Pracowni Diagnostyki Obrazowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W marcu 2009 Laboratorium przekształciło się w Centrum Badań Bioobrazowania, wyposażone w nowoczesny skaner rezonansu magnetycznego 3T. Jego główne zainteresowania to funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, segmentacja obrazów mózgu, analiza i wizualizacja obrazu, język i słuchowe badania czynnościowe. Współpracował z wieloma ośrodkami klinicznymi i naukowymi w Polsce, gdzie wprowadził technikę fMRI do praktyki klinicznej. Posiada 13-letnie doświadczenie w tematyce neuroobrazowania, ponad 2 tysiące wykonanych badań i analiz, brał udział w kilku projektach badawczych związanych z fMRI i EEG/fMRI.

Mgr Mateusz Wilk – doktorant, tytuł magistra matematyki oraz licencjat z ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jego zainteresowania obejmują statystykę, procesy stochastyczne, modelowanie matematyczne i eksplorację danych.

 

Inni doktoranci, stażyści i studenci (kolejność alfabetyczna):

Studenci:

Błażej Agaciński – kognitywista. Student informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK.

 

 

 

 

Tomasz Cyrklaff – student IV roku informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki, UMK. Zajmuje się przetwarzaniem i strumieniowaniem wideo panoramicznego. Pracuje w projekcie Rehab360.

Joanna Dołżycka – studentka kierunków: filologia polska, sp. logopedia oraz kognitywistyka. Zainteresowania: diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń mowy związanych ze spektrum autyzmu, językoznawstwo.

 

 

Marcin Hajnowski  – student kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania: metody neuroobrazowania, procesy przetwarzania i produkcji mowy.

Michał Komorowski Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów i analizą danych na potrzeby badań EEG

 

 

 

Katarzyna Mańkowska – studentka kognitywistyki i socjologii. Uczestniczy w projektach dotyczących badania korelatów umiejętności matematycznych i wpływu gier komputerowych na procesy poznawcze.

 

 

Radosław Oczkowski – student IV roku informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki, UMK. Pracuje nad interfejsami rozszerzonej rzeczywistości.

Kevin Springer – student informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK. Zainteresowania: Widzenie maszynowe, Sztuczne Sieci Neuronowe. Pracuje w projekcie StarGazer.