Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Kierownik projektu prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Działanie Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep koncentruje się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu:

Działalność ta opiera się na:

Towarzyszą temu opracowania nowych materiałów i urządzeń pomocniczych (metody przygotowania próbek) niezbędnych we współczesnej chemii analitycznej, np. urządzenia typu ,,sztuczny nos” do oznaczania lotnych składników powietrza, substancji zapachowych i odorów, a także badania nad zastosowaniem mikroorganizmów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w projektowaniu i wytwarzaniu nowych, mieszanych nanokompozytowych, porowatych materiałów (typu metal-białko) w ramach projektu BIO-GNET.

Drugim celem Centrum BioSep jest oddziaływanie na specjalistów związanych z różnymi gałęziami przemysłu, co pozwoli na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pomocne przy wdrażaniu nowych rozwiązań naukowo-technicznych. Przygotowanie specjalistów w zakresie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych zarówno w specjalistycznych laboratoriach kontrolno – pomiarowych, jak i przyzakładowych laboratoriach kontroli jakości, niewątpliwie wpłynie na uzyskiwanie lepszych wyników, wprowadzanie innowacji i nowych technologii.