Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Chemicy z UMK w PAN

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski oraz dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK zostali wybrani do Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

11 maja 2020 roku w trybie zdalnym przeprowadzono walne posiedzenie nowo wybranego Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. W wyniku tajnego głosowania prof. dr hab. Bogusław Buszewski został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Komitetu na kadencję 2020-2023. Funkcję tę będzie pełnił po raz drugi. Sekretarzem naukowym Komitetu została dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK.

Prof. Bogusław Buszewski doktorat obronił w 1986 roku na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie, tytuł doktora habilitowanego otrzymał w roku 1992. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum (2007-2013), Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2010-2015) oraz prezydentem European Society of Separation Sciences (2008-2016). Jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2016), a od trzech kadencji – prezydentem Central European Group for Separation Sciences (od 2010). Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta; w latach 1989-1992), na Stanowym Uniwersytecie w Kent (w latach 1992-1994) oraz w licznych ośrodkach akademickich Chin, Japonii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Europy. Jest organizatorem (w roku 1994) i kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK oraz twórcą (w roku 2010) i kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Prof. Buszewski jest laureatem licznych nagród i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych, w tym doktorem honoris causa 6 uczelni. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

 

Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK uzyskała dyplom magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia doktoranckie realizowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (stopień naukowy doktora w 1998 r.). Prace badawcze realizowane w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki (Wydział Chemii UMK) doprowadziły do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2009 r.). Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na badaniach umożliwiających powiązanie wpływu estrogenów i ksenoestrogenów na stany chorobowe człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych pozwalających na ich oznaczenie. Tematyka badawcza znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach o obiegu międzynarodowym oraz we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i medycznej. Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Osiągnięcia naukowe dr hab. R. Gadzały-Kopciuch zostały wyróżnione stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START), medalem im. W. Kemuli (PTChem), nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora UMK, a umiejętności dydaktyczne – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za zaangażowanie i wsparcie organizacji serii konferencji z zakresu technik separacyjnych uhonorowana została medalem Central European Group for Separation Sciences.

pozostałe wiadomości