Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

PODWÓJNY SUKCES – DWA GRANTY NAWA

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorantka IV roku AST mgr Oleksandra Pryshchepa  (promotor, dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK) otrzymała stypendium w ramach konkursu Bekkera finansowanego przez NAWA, na realizacje projektu „Badanie antybiotykooporności wybranych patogenów bakterii izolowanych z mleka krów z zapaleniem wymienia”.

Projekt, trwający 3 miesiące,  realizowany będzie w Jednostce Mikrobiologicznej Uniwersyteckiego Kompleksu Szpitalnego A Coruña (Hospital Universitario A Coruña, CHUAC) w Hiszpanii. 
W roku 2023 napłynęło 355 wniosków, finansowanie otrzyma 77 stypendystów.

Inna doktorantka Szkoły Doktorskiej AST mgr Małgorzata Skorupska (promotorzy: Prof. dr hab. J. Łukaszewicz, dr hab. Anna Ilnicka, Wydział Chemii) również otrzymała finansowanie na realizację projektu „Synteza i charakterystyka nowych nanocząstek dwu- i multimetalicznych w procesie restrukturyzacji galwanicznej do elektrokatalitycznej konwersji energii” w ramach programu Bekker NAWA. 
Środki przyznano na wyjazd stażowy (01.08-2023 - 01.02.2024) do University of Oslo, Dept. of Chemistry, opiekunem stażu naukowego będzie dr Athanasios Chatzitakis. Głównym celem projektu jest połączenie doświadczeń Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Oslo w Norwegii w zakresie syntezy zaawansowanych materiałów do elektrokatalitycznej konwersji energii. W szczególności, porowate materiały substratowe oparte na grafenie z domieszką azotu zostaną połączone z dwu- i wielometalicznymi nanocząstkami katalitycznymi w celu poprawy reakcji ewolucji wodoru (HER) podczas elektrolizy wody. Oczekiwane rezultaty to: synteza i charakterystyka zaawansowanych elektrokatalizatorów HER, poprawa wydajności i stabilności nowych katalizatorów, minimalizacja ilości metali szlachetnych poprzez restrukturyzację galwaniczną.

pozostałe wiadomości